Loga_UE_L_LDG

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja pn. „Rozwój NZOZ CENTRUM” mająca na celu rozwój działalności w zakresie usług okulistycznych przez zakup niezbędnego sprzętu i utworzenie nowych miejsc pracy w wymiarze 1,6 etatu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej. Wartość realizowanej operacji: 170 544,00 zł, w tym ze środków EFRROW 67 267,00 zł. Przewidywane wyniki operacji: utworzenie nowych  miejsc pracy, zakup tomografu optycznego.